Princip tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo je zařízení, které slouží k získávání tepla z vnějšího prostředí a jeho transportu ohřevu vnitřních prostor. Základní princip fungování klimatizace lze charakterizovat následovně:

tepelne-cerpadlo-princip

1. fáze – expanze

Chladivo v podobě kapaliny proudí k rozstřikovacímu ventilu nebo kapiláře, která slouží díky malému otvoru jako tryska a uvolňuje tlak k části výparníku.

2. fáze – Vypařování (přijímání tepla)

Průchodem přes rozstřikovací ventil se zařízení dostane do oblasti, kde je nižší tlak, tím se kapičky chladiva intenzivně odpařují za získávání tepla z okolních zdrojů. Ohřáté plynné chladivo proudí ke kompresoru, kde dochází ke kompresi.

3. fáze – komprese

Páry chladiva jsou odsávány a současně stlačovány v kompresoru. Tímto procesem se také zvýší teplota chladiva, které putuje dále do kondenzátoru.

4. fáze – kondenzace (předávání tepla)

Páry v kondenzátoru předají nabyté teplo do okruhu k vytápění nebo přímo do vzduchu. Předáním energie v podobě tepla mění chladivo skupenství na kapalné. Zkapalněné chladivo proudí zpět k rozstřikovacímu ventilu nebo kapiláře, kde dochází k opětovné expanzi a celý cyklus se opakuje.

Vyplněním kontaktního formuláře nám udělujete souhlas se zpracováním vyplněných osobních údajů. Informace o Vás jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Veškeré údaje získané od Vás užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám.. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. 3. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.