Princip klimatizace

Klimatizace slouží k přesunu přebytečného tepla z vnitřních prostor do okolí. Základní princip fungování klimatizace lze charakterizovat následovně:

klimatizace-princip

 

1. fáze – komprese

Kompresor nasává chladivo v plynné podobě a pod vysokým tlakem tyto páry stlačuje. Páry se při kompresi rovněž tlakem zahřívají.

2. fáze – kondenzace (předávání tepla)

Vysoce stlačené páry chladiva se v kondenzátoru intenzivně ochlazují a tím dochází k jejich kondenzaci, přičemž se do okolí ze změny skupenství látek a stlačení uvolňuje energie v podobě tepla. Zkapalněné chladivo je transportováno do místa určení.

3. fáze – expanze

Chladivo v podobě kapaliny proudí k rozstřikovacímu ventilu nebo kapiláře, která slouží díky malému otvoru jako tryska.

4. fáze – Vypařování (přijímání tepla)

Průchodem přes rozstřikovací ventil se zařízení dostane do oblasti, kde je nižší tlak a vyšší teplota (výparník s pokojovou teplotou) a kapičky chladiva se tím pádem intenzivně odpařují získáváním tepla z interiéru. Proud vzduchu procházející výparníkem se tím pádem o výparník velmi intenzivně chladí. Ohřátý plyn proudí zpět ke kompresoru, kde dochází k opětovné kompresi a celý cyklus se opakuje.

Vyplněním kontaktního formuláře nám udělujete souhlas se zpracováním vyplněných osobních údajů. Informace o Vás jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Veškeré údaje získané od Vás užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám.. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. 3. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.