Chladivo

Chladivo je chemická látka nebo směs látek používaná v tepelném cyklu, ve kterém podléhá fázové přeměně z plynu na kapalinu a zpět. Chladivo musí mít dobré termodynamické vlastnosti, musí být nekorozivní a bezpečné. Mezi termodynamické vlastnosti patří bod varu mírně pod cílovou teplotou, vysoké výparné teplo, nízká hustota v kapalné formě, relativně vysoká hustota v plynné formě a vysoká kritická teplota. Teplota varu/zkapalnění probíhá při teplotě cca 20-55°C, díky čemuž umožňuje efektivní tepelnou výměnu mezi prostředím s kondenzátorem a prostředím s výparníkem.

Nejrozšířenějším chladivem pro klimatizace i tepelná čerpadla je v současnosti látka s označením R410A, která nepoškozuje ozónovou vrstvu a je ohleduplná k životnímu prostředí.

Vyplněním kontaktního formuláře nám udělujete souhlas se zpracováním vyplněných osobních údajů. Informace o Vás jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Veškeré údaje získané od Vás užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám.. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. 3. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.