Druhy tepelných čerpadel

Nejčastěji se tepelná čerpadla rozdělují podle druhu vstupního média, ze kterého systém čerpá teplo, a výstupního média, kterému systém teplo předává, na systémy:

  • země / voda
  • voda / voda
  • vzduch / voda
  • vzduch / vzduch

 

Tepelné čerpadlo země / voda

Tepelná čerpadla systému země / voda (také označovaná jako geotermální tepelné čerpadlo) získávají z půdy tepelnou energii, kterou následně distribuují do vodního okruhu budovy. Tepelná výměna probíhá prostřednictvím výměníku, napojeného na okruh s cirkulací nemrznoucí směsi. Tento okruh může v půdě umístěn dvěma způsoby:

  • Kolektory – jedná se o síť plastových trubek, které se umisťují do hloubky mezi 1,2 až 1,6 m pod povrchem země s rozestupem alespoň 60 cm. Množství získaného tepla závisí na velikosti plochy kolektorů, která by pro dostatečný výkon měla být alespoň 3 x větší než požadovaná vytápěná plocha.
  • Vrty – jednotlivé smyčky potrubí se umísťuje do vrtů 120 až 150 m hlubokých a umístěných ve vzdálenosti alespoň 10 m od sebe. Množství odebraného tepla ale závisí na geologických podmínkách.

Díky vyšší teplotní stabilitě půdy je stabilnější i výkon tepelného čerpadla, v obou případech je ale nutné zohlednit náklady na geologické práce i složení hornin, které ovlivňuje výslednou efektivitu tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlo voda / voda

Tepelná čerpadla systému voda / voda patří stejně jako systémy země / voda mezi geotermální tepelná čerpadla. Rozdíl je ale v médiu, ze kterého tepelné čerpadlo získává energii. Teplo lze získat z vody dvěma způsoby:

  • Kolektory – kolektory se umísťují přímo do nádrže s vodou a jejich funkce je obdobná jako u systému země / voda. Kolektory se umísťují spíše do povrchových vodních ploch, kde horší kvalita vody znemožňuje užití tzv. open loop systému.
  • Open loop – jedná se o systém, který se nejčastěji užívá u rezervoárů spodní vody. Na rozdíl od kolektorů, které tvoří uzavřenou smyčku s vlastní látkou se u open loop systému čerpá do výměníku přímo médium, což umožňuje vyšší efektivitu bez zbytečných tepelných výměn.

Vzhledem k tomu, že u spodní vody jsou výkyvy teplot během roku nejnižší, je systém tepelného čerpadla s tímto médiem i nejúčinnější. Nevýhodou je ale omezené množství prostředí, ve kterých lze tento systém aplikovat.

Tepelné čerpadlo vzduch / voda

Tepelné čerpadlo vzduch / voda využívá jako zdroj tepla okolní vzduch. Tepelná výměna probíhá pomocí proudu vzduchu přes výparník. Moderní tepelná čerpadla mohou pracovat spolehlivě a dodávat dostatečný topný výkon až do teploty -20°C, což umožňuje pokrytí celoroční potřeby i přes velké výkyvy teplot. Na rozdíl od tepelných čerpadel země / voda a voda / voda umožňují tepelná čerpadla se vzduchem jako vstupním médiem mnohem snazší a levnější instalaci, čímž se staly světově nejrozšířenější variantou tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlo vzduch / vzduch

Tepelné čerpadlo vzduch / vzduch využívá vzduchu jako vstupního média stejně jako tepelná čerpadla vzduch / voda, na rozdíl od dosavadních systémů ale není napojen na vodní okruh, tvořeným radiátory, nádrží na horkou vodu, případně i podlahovým vytápěním a bojlerem, ale je spojen s jednou nebo více vlastními vnitřními jednotkami, ve kterých probíhá kondenzace a předávání tepla přímo do vzduchu. Instalaci tepelného čerpadla vzduch / vzduch tedy tvoří vždy vnitřní i vnější jednotky ve formě split nebo multisplit.

Tepelná čerpadla vzduch / vzduch mají výhodu snazší instalace tam, kde ostatní systémy nelze napojit na vodní okruh nebo kde vodní okruh zcela chybí.

Vyplněním kontaktního formuláře nám udělujete souhlas se zpracováním vyplněných osobních údajů. Informace o Vás jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Veškeré údaje získané od Vás užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám.. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. 3. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.